به تیم زبان آموزان English_day بپیوندید!


مجموعه "انگلیسی جامع" کار جدیدی از کانال English_day در چندین نسخه .آموزش از صفر

مطالب این نسخه:
- مفهوم ضمیر
- آشنایی با فعل
- ضمایر فاعلی
- ضمایر مفعولی
- مصدر
- فعل امر
- صفات ملکی
- ضمایر اشاره
- صفات اشاره
- ضمایر ملکی
- حرف تعریف
- واژگان
- مکالمه های موضوعی
- و ...

* رابط کاربری زیبا
*سرعت بالای اجرای نرم افزار 
*لینک فایلهای کمیاب آموزشی ( مثل کدینگ 504 - 1100 واژه ضروری)

حتما نسخه های دیگر را نیز دریافت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما سر بزنید : English_day

دریافت از :